Wat doet Bindkracht HRM

Bent u benieuwd wat Bindkracht HRM voor u kan betekenen? Dit kunnen meerdere rollen zijn, zoals adviseur, sparringpartner, procesbegeleider, verandermanager, project-/programmamanager en trainer. Bindkracht HRM kent uw branche, begrijpt uw uitdagingen en bouwt samen met u aan een mooie toekomst.

De diensten van Bindkracht HRM zijn gebaseerd op eigen praktijkervaring en onderverdeeld in strategisch, tactisch en operationeel niveau. Uiteraard stemmen we de exacte invulling van de werkzaamheden altijd af op uw specifieke vraag.

 

Quickscan

De Quickscan bestaat uit 3 of 4 gesprekken met medewerkers uit uw organisatie. In een ochtend of middag wordt op hoofdlijnen het HR-beleid en de relatie met de organisatiekoers doorgelicht. Nog in dezelfde week ontvangt u van mij een terugkoppeling met daarin een advies voor een vervolgaanpak. De kosten bedragen € 1.500,- exclusief btw. Deze kosten komen te vervallen indien u Bindkracht HRM inhuurt voor een vervolgtraject.

Drukt u op onderstaande cirkel op een van onze diensten om te bekijken hoe wij deze hebben ingevuld.

Strategisch niveau

Integraal opzetten van strategisch HRM

We werken de volgende onderwerpen en thema’s uit:

 • missie en visie van de organisatie
 • huidige en gewenste organisatieprofiel
 • interne en externe ontwikkelingen en toekomstscenario’s
 • kritische succesfactoren en dominante thema’s
 • focus en prioriteiten voor de komende jaren
 • gewenste organisatiekoers in relatie tot HRM
 • bijdragen en inrichting van HRM inclusief benodigde HR-expertise
 • kloof tussen de huidige en gewenste situatie
 • interventies voor de realisatie van integraal HRM
 • HR-jaarplan/HR-programma

Invoeren van een methode voor strategische personeelsplanning (SPP)

We werken de volgende onderwerpen en thema’s uit:

 • scope en projectafbakening
 • arbeidsvoorzieningsvraagstukken
 • toekomstige positie van de organisatie en de tijdshorizon van de organisatiestrategie
 • huidige en gewenste formatie, nu en in de toekomst
 • interne en externe ontwikkelingen en de impact daarvan op de formatie
 • beschikbare personele bezetting, nu en in de toekomst (vlootschouw)
 • interne en externe omgevingsfactoren en de impact daarvan op de bezetting
 • verwachte personele bezetting afgezet tegen de gewenste formatie
 • kloof tussen bestaande en gewenste situatie
 • HR-interventies voor het realiseren van de gewenste formatie en bezetting
 • Aanreiking van methode om SPP zelf uit te voeren.

Opzetten en invoeren van een waardenstrategie, gekoppeld aan klant en cultuur

We werken de volgende onderwerpen en thema’s uit:

 • denken vanuit de klant en impact daarvan op de organisatiestrategie
 • huidige en gewenste positie voor klantpartnerschap, productleiderschap en kostenleiderschap
 • doorvertaling naar kernvragen en gedragsnormen
 • gedragsnormen voor dagelijks handelen en werken van medewerkers
 • integratie van gedragsnormen in HR-instrumentarium en besluitvormingsprocessen.

Advies & coaching van directie/MT bij organisatie- en verandervraagstukken

Dit betreft begeleiding van individuele managers of teams bij diverse organisatievraagstukken. Van het voeren van een stevige discussie tot en met sparren en realiseren van een veranderplan.

Denk aan de volgende vraagstukken:

 • Wat wil de klant, wat is onze koers en wat is onze meerwaarde?
 • Sluit onze strategie nog aan bij de visie van de organisatie?
 • Hoe vertalen we onze visie door naar de medewerkers en hoe krijgen we het werkend?
 • Welke kwaliteiten zijn nodig in de toekomst en hoe bereiken we dat?
 • Hoe realiseren we dat de bedrijfscultuur beter aansluit bij de wensen en eisen van de markt?
 • Hoe verhogen we onze prestaties?
 • Hoe zorgen we dat kennis wordt gedeeld en innovatie ontstaat?
 • Hoe laten we medewerkers meegroeien met de veranderingen in ons bedrijf?
 • Hoe maken we de beweging van sturen op functies naar sturen op kwaliteiten?
 • Welke processen zijn nodig en hoe borgen we dat?
 • Hoe komen we van beleid tot executie en wat hebben we daarvoor nodig?

Tactisch niveau

Maken van organisatie-, HR-scan en adviesrapport

We werken de volgende onderwerpen en thema’s uit:

 • doorlichten van organisatie op bijvoorbeeld 7S model / SWOT
 • kwantitatieve en kwalitatieve scan van het personeelsbestand
 • kwalitatieve scan van het HR-beleid en het HR-instrumentarium
 • uitkomsten van scan afzetten tegen gewenste koers van de organisatie
 • kloof-analyse tussen de huidige en de gewenste situatie
 • advies met concrete planning en verbeterinterventies.

Uitwerken en uitvoeren van HR-jaarplan of HR-programma

We werken de volgende onderwerpen en thema’s uit:

 • vertaling van dominante thema’s naar HR-beleid en werkterreinen van HRM
 • HR-interventies en herontwerp van HR-processen en HR-instrumentarium
 • projectkaarten op basis van APDRA, risico’s en eventuele kosten
 • projectplanning met concrete werkpakketten en op te leveren resultaten.

(Her)ontwerpen en implementeren van HR-beleid en HR-instrumenten

We werken de volgende onderwerpen en thema’s uit:

 • analyse en businesscase (bij eventuele investeringen)
 • herontwerp en invoering van in de organisatie breed gedragen:
  • organisatiestructuur
  • functies/rollen
  • besluitvormingsprocessen
  • werving en selectie
  • onboarding-strategie
  • performance management
  • talentmanagement
  • duurzame inzetbaarheid
  • HR-analytics
  • Visie op leren / opleidingsplan
  • strategische personeelsplanning.

Begeleiden van een verandertraject

We werken de volgende onderwerpen en thema’s uit:

 • doelgroep, haalbaarheidsanalyse en communicatieplan
 • uitgangspunten, doel, afbakening en gewenste resultaat
 • draagvlak en overeenstemming over projectopdracht
 • veranderplan met concrete activiteiten en mijlpalen
 • prestatie-indicatoren voor het bepalen van het succes
 • tussentijdse terugkoppeling op beheersaspecten
 • sturen op de verandering en het resultaat
 • evalueren van de verandering en het eindresultaat.

Operationeel niveau

Begeleiden van MT en medewerkers bij in-, door- en uitstroom van personeel

Onderstaande diensten worden aangeboden:

 • werving & selectie
 • introductie nieuwe medewerkers
 • functionering en beoordeling
 • functieprofielen en rollen
 • toepassen arbeidsvoorwaarden
 • loopbaanontwikkeling
 • management development
 • opleidingsadvies
 • verzuimbegeleiding
 • ontslagbegeleiding.

Workshops/training geven in het ontwikkelen van HR-competenties

Een greep uit het aanbod:

 • duurzame inzetbaarheid van personeel voor management en medewerkers
 • selectie van nieuw personeel (interviewtechnieken) voor lijnverantwoordelijken
 • 0-meting HRM-expertise en toepassen van Ulrichmodel voor HR-personeel
 • verbeteren van samenwerking en besluitvormingsprocessen voor directie en management
 • SMART-doelen stellen voor managers en medewerkers
 • maken van SWOT-analyse en afdelingsplan voor managers
 • strategische personeelsplanning voor HR-managers en lijnverantwoordelijken
 • functionerings- en beoordelingsgesprek voor medewerkers en managers.